សេចក្តីជូនដំណឹង: ការដាក់ដេញថ្លៃលក់រថយន្ត

អង្គការ PSI Cambodia មានបំណងដាក់ដេញថ្លៃលក់រថយន្ត ដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ ចំនួន ១២ គ្រឿង។

No. Type Year Color Chassis No. Engine Tax
1 Toyota Land Cruiser 2006 White JTERB71J200032459 1HZ0510971 Exempted
2 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J600024574 1HZ0467727 Exempted
3 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J400024573 1HZ0467691 Exempted
4 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J100024594 1HZ0467864 Exempted
5 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J300024595 1HZ0467876 Exempted
6 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J000024571 1HZ0467687 Exempted
7 Toyota Land Cruiser 2006 White JTERB71J900032460 1HZ0510988 Exempted
8 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J500024243 1HZ0465585 Exempted
9 Toyota Corolla 1999 Silver AE111-3085222 4A-M534967 Exempted
10 Ford Explorer 2002 White 1FMZU72E72ZB54146 NIL Exempted
11 Toyota Land Cruiser 2004 White JTERB71J800024222 1HZ0465453 Exempted
12 Ford Ranger 2005 White MNCLSFE805W402310 W9AT143950 Exempted

ការណាត់​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្តផ្ទាល់ អាចធ្វើបានពីថ្ងៃទី​២១ ដល់ថ្ងៃទី​៣១ ខែសីហា (ថ្ងៃចន្ទដល់​សុក្រ) ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ដល់​ម៉ោង​៤ល្ងាច ដោយធ្វើការ​ណាត់ជាមុនជាមួយលោក កែវ សាវ៉េត តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១ ៨៥៧ ៣៧៣ ។

ការទទួលពាក្យដេញថ្លៃ នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២៣ វេលាម៉ោង៤ល្ងាចជាកំហិត។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖