​​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចក្នុងការតាមដាន​ជំងឺគ្រុនចាញ់ សម្រាប់វិស័យ​ឯកជន នៅមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៣-២០១៧ ប្រព័ន្ធ​តាមដានអេឡិចត្រូនិច District Health Information System 2 (DHIS2) ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​គម្រោងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈប្រព័ន្ធអង្កេតតាមដាន (GEMS) សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រង និង​តាមដាន​ព្យាបាលជំងឺ​គ្រុនចាញ់។

លោកអ្នក​អាចទាញយក​របាយការណ៍ស្តីពីការ​សិក្សា អំពី​តម្លៃនៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធតាមដាន​អេឡិចត្រូនិច និង​របាយការណ៍តាម​ទូរស័ព្ទ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឡាវ និង​ភូមា។