ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល តាម​រយៈ​ការ​ចូលរួម​របស់​វិស័យ​ឯកជន

បទពិសោធន៍​ពី​ការ​លុបបំបាត់​ជំងឺគ្រុនចាញ់

បទពិសោធន៍​ដែល​ទទួល​បាន​ពីការ​អនុវត្ត​គម្រោង GEMS គ្របដណ្តប់​លើស​ពី​ការងារ​លុបបំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅដល់​កិច្ចការ​ដ៏ធំទូលាយ ដូចជា​ភាព​ជា​ដៃគូររវាង​វិស័យ​សាធារណៈ​និង​វិស័យ​ឯកជន​ ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល គុណភាពនៃការថែទាំសុខភាព ការ​យល់​និង​ចូលរួម​របស់សហគមន៍ ការ​តាមដាន​ជំងឺ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ការ​ធ្វើការ​ដើម្បី​ឆ្ពោះទៅរក​និរន្តរភាព និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យរបស់​រដ្ឋាភិបាល​របស់​ការ​ចូលរួម​នៃ​វិស័យ​ឯកជន​។

សូមចុច​ត្រង់នេះ ដើម្បីទាញ​យក​សៀវភៅ​បទពិសោធន៍​នៃ​គម្រោង GEMS ។