គម្រោង SIFPO 2

គម្រោង SIFPO2 (Support for International Family Planning and Health Organizations 2) ជួយ​ដល់​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​ របស់​បណ្តាញ​បន្ទប់​ពិគ្រោះ​ព្យាបាល​ជំងឺ​សញ្ញា​ព្រះ​អាទិត្យ​ (SQHN) ក៏ដូច​ជា​ជួយ​ដល់​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម “ទីផ្សារ​ទាំងមូល (total market)” ដើម្បី​​បង្វែរ​ផលិតផល​ពន្យារកំណើត​ចាំបាច់​ ពី​ការ​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​ម្ចាស់​ជំនួយ​ ទៅ​ជា​ផលិតផល​​ដែល​ពុំមាន​ការ​​ទទួល​ជំនួយ ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​មាន​គុណភាពល្អ និង​មាន​ប្រជាជន​កម្ពុជា​អាច​រកបាន​ដោយ​ងាយ​។